2023

Gutianshan CSPs Publications

Andreas Schuldt*, Xiaojuan Liu, Francois Buscot, Helge Bruelheide, Alexandra Erfmeier, Jinsheng He, Alexandra-Maria Klein, Keping Ma, Michael Scherer-Lorenzen, Bernhard Schmid, Thomas Scholten, Zhiyao Tang, Stefan Trogisch, Christian Wirth, Tesfaye Wubet and Michael Staab. 2023. Carbon-biodiversity relationships in a highly diverse subtropical forest. Global Change Biology. 29(18): 5321-5333. https://doi.org/10.1111/gcb.16697.

李珊*, 刘晓娟,马克平. 2023. 亚热带森林生物多样性与生态系统功能实验研究基地(BEF-China)研究进展. 广西植物. 43(8): 1524-1536. https://doi.org/10.11931/guihaia.gxzw202304001.

Shanshan Liu, Hao Yang, Luhong Zhou, Sheng-Sheng Jin, Lin Xie, Chengfang Lin, Ji-Zheng He, Yong Zheng*. 2023. Dynamic response of root-associated fungal community structure to nitrogen and phosphorus additions in a subtropical forest. Pedobiologia. 101: 150909. https://doi.org/10.1016/j.pedobi.2023.150909.

Quan-Cheng Wang, Sheng-Sheng Jin*, Shanshan Liu, Ge Song, Chunjian Duan, Peng-Peng Lü, Pulak Maitra, Lin Xie, Yongxin Lin, Hang-Wei Hu, Ji-Zheng He and Yong Zheng*. 2023. Phosphorus amendment alters soil arbuscular mycorrhizal fungal functional guild compositions in a subtropical forest. Journal of Soils and Sediments. 23(7): 2700-2711. https://doi.org/10.1007/s11368-023-03510-1.