2022

Gutianshan CSPs Publications

Yufu Jia, Zongguang Liu, Lei Zhou, Xiaojuan Liu, Keping Ma and Xiaojuan Feng*. 2022. Soil organic carbon sourcing variance in the rhizosphere vs. non-rhizosphere of two mycorrhizal tree species. Soil Biology and Biochemistry. 176: 108884. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2022.108884.

Quan-Cheng Wang, Liu-Ming Yang, Ge Song, Sheng-Sheng Jin, Hang-Wei Hu, Fuzhong Wu, Yong Zheng* and Ji-Zheng He. 2022. The accumulation of microbial residues and plant lignin phenols are more influenced by fertilization in young than mature subtropical forests. Forest Ecology and Management. 509: 120074. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2022.120074.